content top

Cykloznačení v území

ZNAČENÉ CYKLOTRASY

Garantem oficiálního cyklistického značení je v České republice Klub českých turistů (KČT). V určitých případech se ale cyklisté mohou při jízdě na kole setkat také s odlišnými typy cyklistického značení, mnohdy nainstalovaného z iniciativy jiných subjektů (např. provozovatelé ubytovacích zařízení v regionu apod.). Takovéto značení je v drtivé většině případů na trasách umístěno bez souhlasu příslušných orgánů, a tedy v podstatě nelegálně, a pro projíždějícího cyklistu může pak být orientace v cykloznačení velmi matoucí. Doporučujeme proto orientovat se při jízdě podle cykloznačení KČT.

Přetrvávající problémy značení KČT spočívají především ve stále nedořešeném jednotném používání log na cykloznačkách, která jsou při vyznačování cyklotras stále více vyžadována, nevhodnosti použití značení pro vyznačování okruhů, anebo ve skutečnosti, že značení nerozlišuje trasy podle cílové skupiny a nelze z něho tudíž odvodit, která značená trasa je svou délkou, náročností či profilem vhodná kupříkladu pro rodiče s dětmi.

 

Síť cyklistického značení Klubu českých turistů

Značené cyklotrasy se podle úrovně (významu) dělí na 4 třídy.

Hlavní, mezinárodní trasy (1. třídy) jsou označovány jedním číslem. Územím Jihočeského kraje přitom žádná takováto cyklotrasa. Národní trasy (2. třídy) jsou značeny dvojmístným číslem a přes Jihočeský kraj vede či do něho alespoň zčásti zasahuje celkem 9 takovýchto cyklotras. Mezi nejvýznamnější takovéto trasy, protínající značnou část území kraje, lze označit např. cyklotrasu č. 12 (Hluboká n. Vlt. – Č. Budějovice – Č. Krumlov – Dolní Dvořiště) a vzájemně na sebe navazující cyklotrasy č. 33 a 34 procházející v podstatě celým krajem ve směru od západu na východ v blízkosti hranice s Německem a Rakouskem. Nadregionální trasy (3. třídy) jsou cyklotrasy spojující významné regiony označované trojčíslím. Posledním typem cyklotras jsou cyklotrasy místního významu (4. třídy) označované čtyřmístným číslem. Těchto cyklotras je v jihočeském regionu celá řada a jejich síť je poměrně hustá.

 

Silniční a terénní značení

Cyklistické značení KČT je dvojího provedení a rozlišuje se na silniční a terénní značení.

Na většině cyklistických tras v Jihočeském kraji je používáno klasické silniční značení, které je součástí veřejného dopravního značení a jeho vzhled a použití jsou stanoveny zákonem a technickými pokyny. Všechny prvky cyklistického značení KČT mají žlutou podkladovou barvu a jsou označeny logem kola. V rámci dopravního značení jsou cyklistické značky zařazeny do skupiny takzvaných informativních směrových značek.

Za optimálního stavu by samozřejmě všechny cyklotrasy měly být vedeny po cyklostezkách nebo polních a lesních cestách s vyloučením motorové dopravy. Ačkoli se postupně daří budovat samostatné cyklostezky, jejich počet a pokrytí území je stále nedostačující a i z toho důvodu je nezbytné cyklotrasy vést i po silničních komunikacích, na kterých je zapotřebí počítat s průjezdem motorových vozidel a dbát tudíž zvýšené opatrnosti. Většina značených cyklotras je nicméně vedena po silnicích III. třídy a místních komunikacích, kde je frekvence motorové dopravy nižší.

 

Silniční cyklistické značení obecně rozlišujeme trojího provedení, a sice:

–          IS19 – směrové tabule informující o koncovém cíli cyklotrasy (horní řádek) a o nejbližším místě nebo rozcestí (dolní řádek), udávající vzdálenosti zaokrouhlené na celé kilometry, v některých případech (u krátkých vzdáleností) na metry

–          IS20 – návěst před křižovatkou, používaná zpravidla před složitějšími rozcestími; popisuje se číslem a koncovým místem cyklotrasy; značka se používá také pro upozornění cyklistů na různá nebezpečí na trase; pokud je koncový bod cyklotrasy málo významný, udává se místo něho zpravidla bližší, známější místo

–          IS21 – směrové tabulky (zjednodušené značení), které vyznačují jen směr jízdy, případně konec cyklotrasy

Ukázky nejčastěji používaných cykloznaček:

 IS20  IS19

IS 20
Návěst před křižovatkou

IS 19d
Směrová tabule (s dvěma cíli)

 

 IS21a  IS21b  IS21c

IS 21a
Směrová tabulka (přímo)

IS 21b
Směrová tabulka (vlevo)

IS 21c
Směrová tabulka (vpravo)

 

Při jízdě na kole v terénu se můžete rovněž setkat s mírně odlišným – terénním – značením, které se zpravidla používá pro vyznačování tzv. cykloturistických tras. Cykloturistické trasy jsou tedy takové, které vedou většinou po horších polních či lesních cestách nebo terénem. Jsou vyznačeny pásovými značkami o rozměru 14 x 14 cm, které mají krajní pásy žluté a prostřední je červený, modrý, zelený nebo bílý. Mohou být také doplněny na šipku. Jedná se tedy o podobné značení jako u tras pěších nebo lyžařských, jen základní barva je žlutá a značky jsou přibližně jednou tak velké, aby byly pro cyklisty lépe viditelné. Pásové značení je doplněno směrovkami, které oproti těm pěším mají opět žlutý podklad, jen dvě řádky textu a v záhlaví napsáno „Cyklotrasa KČT č. …“.

Ukázky značení cykloturistických tras:

 Cyklotur1  Cyklotur2  Cyklotur3

Cykloturistická značka a šipka

Cykloturistická směrovka

 

Značení EuroVelo

Značení sítě dálkových značených cyklotras zastřešuje v Evropě Mezinárodní cyklistická federace ECF. Českou republikou prochází 4 z těchto dálkových cyklotras, a sice cyklotrasa č. 4 (Cheb – Ostrava), č. 7 (Děčín – Č. Budějovice), č. 9 (Jeseník – Mikulov) a nejnověji také č. 13 (Aš – Břeclav podél bývalé Železné opony). Průběhy těchto cyklotras územím se vytipovávají od roku 2005 a od roku 2009 se začal projednávat i způsob jejích značení v našich podmínkách.

Značení dálkových cyklotras je navrženo jako jednotné v celé Evropě – jedná se o číslo cyklotrasy uvnitř kruhu žlutých hvězdiček na modrém podkladě, tedy v logu EU, pod nímž je uveden název cyklotrasy.

 

Značení cyklotras v sousedním Rakousku

Cykloturistika je vyhledávanou formou aktivního trávení volného času také v příhraničních oblastech Jihočeského kraje (Šumava, Lipensko). V rámci svého výletu tak cyklisté mohou zavítat i na opačnou stranu hranice, proto je dobré si uvědomit, že kupříkladu v sousedním Rakousku je značení cyklistických tras odlišné. Stejně tak jako v případě českého značení je i u cykloznačení v rakouském příhraničí pro lepší orientaci na cyklistických značkách umístěno logo jízdního kola. Značení cyklotras v Rakousku je řešeno bílými informačními ukazateli či tabulkami se zeleným písmem.

 AT1  AT2